KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU


Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu. Kişisel Veriler Politikası

Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu. Kişisel

Veriler Politikası


 Kişisel Veriler Kanunu

hakkında genel bilgilendirme

Şirketimizi Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu 7005

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz

değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak,

işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin

çerçevesinde üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İş bu bilgilendirme ile Kanun

hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri

bilgilendiriyoruz.


Kişisel Veri Tanımı:

Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, tarafınıza ait (adı, soyadı, TC kimlik

numarası vs.), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere

ilişkin bilgiler (IP, mobil, tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu,

sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde geliştirdiği hareketler vb.) gibi sizin

belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade

etmektedir.


 Kişisel Verilerinizin

İşlenmesi amaçları ve Hukuki Sebepleri:


Kişisel verileriniz,

sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak

gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını

belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin

kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak

olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari

tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi)

öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, https://www.viponur.com.tr/ sunulan ve talep edilen başkaca ürün

ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğini yerine

getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.


Kişisel verileriniz

aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir;


 —Kişisel verilerin bulut

ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi


 —Tarafınıza bilgilendirme,

reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız

banka ve firmalar ile paylaşılması


 Kişisel Verilerinizin

Toplanma Yöntemi;


Kişisel verileriniz;

internet sitemiz, mobil sitemiz, çağrı merkezimiz kanalıyla veya e-posta, SMS

veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemiz ziyaret

ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanınmasına yarayan

“cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, çeşitli kanallar

aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya

kısmen otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.


Kişisel Verilerin

Aktarılması;

Kişisel verileriniz, ana

hissedarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; ürün/hizmet

karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği

yaptığımız, program ortağı ve kurum, kuruluş, bankalara, sağlayıcılara veya firmalara,

verilerin bulut ortamında saklanması hizmet aldığımız kişi ve kurumlara,

müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı

olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz

çerçevesinde aktarılabilecektir.


 Kişisel Verilerin

Saklanması ve Güvenliği;


Kişisel veriler, bu

bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın

belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinin

karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz

tarafımızca işlenmeye devam edecektir. Veriler, yasal süreye tabi olarak ve

yasal mercilerle ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçlarıyla

tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu

sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolması, yetkisiz

kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli

güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.


 Kanun Kapsamındaki

Haklarınız;


—Kanun’un 11. Maddesi

gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip

işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacı

ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya

yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş

olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


 —Kanun’un 7. Maddesinde

öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini

isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme

veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasır

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun

çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


 Vip Onur A.Ş.Hizmet Grubu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en

üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel

veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte

olduğumuzu bilgilerinize sunarız